onze orde

Orde van het Gulden Masker

Onze Orde

Stichting

27 januari 1963

 

Onder impuls van Jules Poffé, algemeen voorzitter van het Koninklijk Nationaal Toneelverbond van België, werd een commissie samengesteld met als opdracht de Ordonnantiën of Statuten van de Orde uit te werken.

Tijdens de academische zitting van 27 januari 1963 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel werd, in aanwezigheid van tal van prominenten, de Orde van het Gulden Masker officieel voor gesticht verklaard. De heer Jules Poffé werd hier als eerste Ridder-Grootmeester aangesteld. Op 20 november 1980 nam hij ontslag om leeftijdsredenen. De nieuwe Ridders werden bij hun aanstelling opgenomen in het Gulden Boek.

Julien De Doncker

24 januari 2009

 

Sinds 24 januari 2009 heeft Julien De Doncker, ere-voorzitter van de K.M De Vliegende Ster, de taak van Grootmeester van de Orde van het Gulden Masker overgenomen. Zijn intentie is de basisingrediënten van de doelstellingen veilig te stellen, ze aan te passen aan de huidige levensfilosofie en bij te sturen waar nodig. Aangezien onze complexe samenleving is het belangrijk dat de Theaterbelevenis centraal komt te staan. Zowel acteurs, actrices, technische ploeg als de toeschouwers moeten zich goed voelen in het geheel.

Jef Mennekens

13 juni 1981

 

Op de plenaire vergadering van het algemeen Kapittel van 13 juni 1981 werd de heer Jef Mennekens, voorzitter van K.T De Violier uit Jette, als nieuwe Grootmeester van de Orde aangesteld. Met grote overtuiging heeft hij steeds het Amateurtoneel behartigd. Zijn stokpaardje was de professionele opdrachten harmonieus te laten samenlopen met de vrijetijdsbesteding. In het jaar 2008 heeft hij om gezondheidsredenen zijn ontslag aangeboden.

Jubileumviering

26 januari 2013

 

En jawel, het is zo ver: onze Orde bestaat 50 jaar. We vierden ons gouden jubileum op 26 januari 2013 in de theatertempel bij uitstek, de KVS in Brussel, daar waar alles begon. Meer info vind je op de jubileumpagina.

Willy Segers

2 februari 2018

 

Sinds 2 februari 2018 heeft Willy Segers, voorzitter van de Sterrenregen uit Opwijk, de taak van Grootmeester van de Orde van het Gulden Masker overgenomen van Julien De Doncker. Zijn eerste werk was het voorstel om zijn voorganger de ttel van Ere-Grootmeester aan te bieden. Dit werd met handgeklap aanvaard.

Voorwaarden om het Ridderschap te verkrijgen

 • Kan tot Ridder geslagen worden iedereen die bijzonder bijgedragen heeft tot de groei en de bloei van het Vlaamse Amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De aanvragende vereniging dient minstens VIJF jaar te bestaan.
 • De kandidaat-ridder moet in Vlaams-Brabant en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.
 • De aanvraag dient uiterlijk tegen eind november, samen met de gemotiveerde formulieren op de Griffie toe te komen.
 • Bij de aanvraag dient €80,00 (tachtig) te worden gestort op rekening BE45 3100 7360 3989 als tussenkomst in de administratieve en ceremoniekosten. Bij eventuele weigering (die niet gemotiveerd dient te worden) zal €40,00 (veertig) worden teruggestort.
 • Elke niet met de waarheid overeenstemmende verklaring in de aanvraag heeft de nietigverklaring van deze tot gevolg.
 • De aanvraagformulieren dienen door ten minste drie bestuursleden, onder wie de voorzitter (of zijn afgevaardigde), de secretaris (of zijn afgevaardigde) en een bestuurslid ondertekend en met advies naar de Griffie gezonden te worden.
 • De aanvragende instantie wordt verzocht aan te duiden bij welke gelegenheid de intronisatie zal geschieden.
 • De intronisatie kan NIET geschieden tijdens een toneelopvoering.
 • Indien na de intronisatie zou blijken dat de verstrekte inlichtingen niet met de werkelijkheid overeenstemmen, kan dit de uitsluiting tot gevolg hebben.
 • De Ridderslag gebeurt tijdens een ceremonie waarop minstens drie leden van de Hoge Raad aanwezig zijn.
 • Alle Ridders worden op deze intronisatie uitgenodigd en zijn drager van het halssnoer.
 • Tijdens de inwijding, liefst opgeluisterd door trompetgeschal, blijven de deuren van de inwijdingsplaats gesloten.
 • Een Gulden Boek bevat de namen van de Ridders met hun pasfoto. De inschrijving dient te vermelden: naam, voornaam, adres, geboortedatum.
 • Men treedt uit de Orde door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of uitsluiting.
 • Het jaarlijkse minimum lidgeld werd vastgelegd op €10,00 (tien).
 • Download hier het aanvraagformulier: aanvraag ridderschap.docx of aanvraag ridderschap.pdf (versie 2017/06).

Structuur van de Orde

 • Het Algemeen Kapittel is samengesteld uit de Hoge Raad en de Ridders.
 • De jaarlijkse zitting vindt plaats op de zaterdag het dichtst bij 27 januari.
 • De Hoge Raad voert het dagelijks beleid van de Orde.
 • De Ordonnantiën, het Reglement van Inwendige Orde en de Structuur kunnen via de link worden geraadpleegd.

 

Rekening van de ORDE VAN HET GULDEN MASKER: BE45 3100 7360 3989

De werking van de Orde is beperkt tot Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ridderschap is een bekroning voor de jarenlange inzet in en voor het Amateurtoneel. Dit is de ideale biotoop om al wie door de toneelmicrobe gebeten is, volwaardig aan zijn trekken te laten komen. Wie tot de orde wordt toegelaten, mag deze erkenning niet zien als een eindpunt. Het is een nieuwe uitdaging om het toneelgebeuren te blijven promoten en voor zijn uitstraling te blijven zorgen. De minimumleeftijd van de kandidaten is 40 jaar. Het aantal ridders is beperkt tot 63 (de laatste twee cijfers van het oprichtingsjaar) en het ridderschap wordt nooit postuum toegekend.

Wie iemand kent of zich geroepen voelt en denkt te voldoen aan de opgelegde voorwaarden,

kan steeds met ons contact opnemen.
Ieder aanvraag wordt met de nodige discretie behandeld.

* * *

Ridders kunnen viia de beveiligde pagina meer informatie raadplegen: verslagen, ledenlijst...

Login en wachtwoord zijn op te vragen bij de webmaster.

Link naar de beveiligde pagina

Plenaire vergaderingen

2001 - Stadhuis (Tienen)

2002 - Parochiaal Ontmoetingscentrum (Humbeek)

2003 - Gemeentehuis (Opwijk)

2004 - Recreatiecentrum ( Itterbeek)

2005 - Restaurant De Lork (Boortmeerbeek)

2006 - Restaurant Romrée (Grimbergen)

2007 - Restaurant Drie Fonteinen (Beersel)

2008 - Hotel Gosset (Groot-Bijgaarden)

2009 - Raadzaal Stadhuis (Tienen)

2010 - Restaurant Veilinghof (Kampenhout)

2011 - De Vliegende Ster - Parochiaal Ontmoetingscentrum (Humbeek)

2012 - Morgenster - Gemeentehuis (Opwijk)

2013 - Jubileumviering - Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel)

2014 - Kasteel De Motte (Sint-Ulriks-Kapelle)

2015 - Kreatie - Parochiaal Centrum (Londerzeel Sint-Jozef)

2016 - Nieuw Tollembeeks Theater - Baljuwhuis (Galmaarden)

2017 - Tiens Trac Theater - Begijnhoeve (Oorbeek-Tienen)

2018 - KRK De Goubloem - cc Het Bolwerk (Vilvoorde)

2019 - Hand in Hand - Campus Wemmel Norrland (Wemmel)

2020 - Het Merchtems Volkstheater - ? (Merchtem)

2021

2022 - De Vliegende Ster - ? (Humbeek)


ORDE VAN HET GULDEN MASKER

CONTACTADRES

Adres: Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk

Email: willysegers1745@gmail.com

Mobiel: 0475 361 333

KOMENDE ACTIVITEIT


Pjeirefretterswandeling - 18 augustus 2019 - Vilvoorde

Hoge Raad - 30 september 2019 - Strombeek-Bever

De ezels van Breughel - 5 oktober 2019 - Dilbeek


Officiële website van de Orde van het Gulden Masker

BE45 3100 7360 3989 - BBRUBEBB

Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk - 0475 361 333

mail - web - webmaster - privacy

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Ongi Etorri