ordonnantien

Orde van het Gulden Masker

Onze Orde

Ordonnantiën per 31 januari 2015

 1. Naam
 1. In het jaar negentienhonderd drieënzestig op 27 januari, onder de regering van Boudewijn, Koning der Belgen, werd door het toenmalig Provinciaal Toneelverbond van Brabant, afdeling van het toenmalig Koninklijk Nationaal Toneelverbond van België, de Orde van het Gulden Masker opgericht. De Orde staat buiten en boven alle politieke, godsdienstige, filosofische en sociale strekkingen.
 2. Zetel
 1. De zetel van de Orde is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in een stad of gemeente van de huidige omschrijving van de Provincie Vlaams-Brabant, volgens beslissing van het Algemeen Kapittel.
 2. Doel
 1. De Orde wordt opgericht met het doel :
 1. het Ridderschap toe te kennen aan fysieke personen die buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen hebben. Het Ridderschap wordt niet postuum toegekend.
 2. initiatieven te nemen of in de hand te werken, die de bloei van het Vlaams amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten goede komen.
 3. Leden
 1. Kan tot Ridder geslagen worden eenieder die bijzonder bijgedragen heeft tot de groei en de bloei van het Vlaams amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit volgens de voorwaarden opgenomen in een reglement van inwendige orde.
 2. Een Gulden Boek zal de namen van Ridders met hun pasfoto bevatten. De inschrijving zal vermelden: naam, voornaam, plaats en datum van geboorte.
 3. Het aantal Ridders mag niet minder zijn dan ZES, het blijft beperkt tot drieënzestig leden. (63, omdat dit de twee laatste cijfers van het stichtingsjaar 1963 zijn). Tot de intronisatie van Ridder besluit het Algemeen Kapittel op voorstel van de Hoge Raad.
 4. Men treedt uit de Orde door overlijden, ontslag, burgerlijke onbekwaamheid of uitsluiting.
 5. Bij uitsluiting wordt de naam in het Gulden Boek onleesbaar gemaakt en de foto verwijderd. De uitgeslotene wordt verbod opgelegd het kenteken in het openbaar te dragen.
 6. De bezittingen van de Orde vormen een gemeenschappelijk eigendom van de leden van de Orde op onverdeelde wijze.
 7. Algemeen Kapittel
 1. Het is samengesteld uit de Hoge Raad en de Ridders.
 2. Het houdt normaal een jaarlijkse zitting op een zaterdag die het dichtst bij de 27ste januari ligt.
 3. Tijdens het "In Memoriam" ter nagedachtenis van de overleden Ridders blijft er een kaars branden.
 4. De oproeping geschiedt per persoonlijke uitnodiging door de zorgen van de Griffier in opdracht van de Hoge Raad, of op schriftelijke en ondertekende aanvraag van een/derde van de Ridders.
 5. Afwezige Ridders kunnen geen volmacht geven aan een ander lid van het Algemeen Kapittel. Bij beslissing genomen door het Algemeen Kapittel kan, na drie ongewettigde afwezigheden een Ridder, na aanmaning, uit de Orde gesloten worden.
 6. Alle besluiten en resoluties worden bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen, nochtans wordt voor het toekennen en het uitsluiten van het Ridderschap een twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist. Over personen wordt bij geheime stemming beslist.
 7. Het Algemeen Kapittel wordt voorgezeten door de Grootmeester of bij zijn afwezigheid door de Grootkanselier of een ander lid van de Hoge Raad door de aanwezigen aangeduid.
 8. De Griffier brengt verslag uit over de werkzaamheden van het verlopen jaar.
 9. De Penningmeester dient verslag in en vraagt door daartoe aangestelde commissarissen, ten minste twee, aangeduid door het Algemeen Kapittel met uitsluiting van de Hoge Raad, goedkeuring van de financiële toestand.
 10. Over alle onvoorziene gevallen beslist het Algemeen Kapittel.
 11. Beheer
 1. De Hoge Raad neemt het bestendig beheer van de Orde waar, wordt door het Algemeen Kapittel aangesteld en omvat: een Grootmeester, een Grootkanselier, een Griffier, een Penningmeester, een Ceremoniemeester en een Zwaarddrager.
 2. Bij een vacature in een of andere functie van de Hoge Raad zal het eerstvolgend Algemeen Kapittel in de vervanging voorzien. De kandidatuur van de in aanmerking komende Ridder zal door de Hoge Raad onderzocht en door het Algemeen Kapittel bekrachtigd worden.
 3. Leden van de Hoge Raad die de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben, dienen ontslag te nemen in hun functie en mogen de eretitel van die functie voeren; zij blijven zitting hebben in de Hoge Raad met stemrecht. Op de Plenaire Vergadering van 31 januari 2015 werd bij meerderheid beslist de ouderdomsgrens van 75 jaar van jaar tot jaar te verlengen voor leden van de Hoge Raad die door de Hoge Raad worden uitgenodigd om dit mandaat na die ouderdom nog uit te oefenen. De Plenaire Vergadering zal hierover beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.
 4. De Grootmeester of minstens zes Ridders roepen een Algemeen Kapittel samen telkens dit nodig is. Sommige voorstellen worden verwezen naar een huishoudelijk reglement dat de ordonnantiën zal aanvullen.
 5. Alle stukken uitgaande van het Algemeen Kapittel en van de Hoge Raad die bindend zijn voor de Orde, vereisen de handtekening van Grootmeester en Griffier. Voor gewone stukken volstaat de handtekening van de Griffier of de Grootmeester.
 6. Ontbinding
 1. De ontbinding kan slechts uitgesproken worden in een Algemeen Kapittel, waarop twee/derden van de leden aanwezig zijn en mits de twee/derden van de uitgebrachte stemmen hierover akkoord gaan. Bij ontstentenis van twee/derden aanwezige leden wordt binnen de veertien dagen beslist op een volgende vergadering met twee/derden van de stemmen ongeacht het aantal aanwezigen.
 2. Het besluit tot ontbinding bevat tevens de aanwijzing van de leden van de Hoge Raad aan wie de vereffening van baten en lasten van de Orde wordt opgedragen.
 3. Wat aan baten overblijft komt ter beschikking van de vereniging(en) die geroepen zijn het amateurtoneel in Vlaams-Brabant en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.
 4. Ridderschap
 1. Kandidaturen voor het Ridderschap kunnen ingediend worden door:
 1. Een toneelvereniging die ten minste vijf jaar bestaat.
 2. De Hoge Raad zelf.
 3. De aanvraagformulieren, verkrijgbaar op de Griffie van de Orde, dienen zorgvuldig ingevuld naar de Hoge Raad gezonden worden, die het na onderzoek en advies, aan het Algemeen Kapittel voorlegt.
 4. Bij de aanvraag dient 80 euro gestort als tussenkomst in administratieve en ceremoniekosten. Bij eventuele weigering (die niet gemotiveerd dient te worden) wordt er 40 euro teruggestort.
 5. De kandidaat-ridder moet in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.
 6. De aanvraag zal uiterlijk einde november, samen met de gemotiveerde formulieren op de Griffie toekomen.
 7. Elke niet met de waarheid overeenstemmende verklaring in de aanvraag heeft de nietigverklaring van deze voor gevolg.
 8. De aanvraagformulieren dienen telkens door ten minste drie bestuursleden, waaronder de (waarnemend) voorzitter, de (waarnemend) secretaris en een bestuurslid, ondertekend en met advies naar de Griffie gezonden te worden.
 9. De aanvragende instanties worden verzocht aan te duiden bij welke gelegenheid de intronisatie zal geschieden.
 10. Indien na de intronisatie zou blijken dat de verstrekte inlichtingen niet met de werkelijkheid overeenstemmen, kan dit de uitsluiting tot gevolg hebben.
 11. De Ridderslag gebeurt tijdens een ceremonie waarop ten minste drie leden van de Hoge Raad aanwezig zijn.
 12. Alle Ridders worden hierop uitgenodigd en zijn drager van het halssnoer.
 13. De inwijding wordt liefst opgeluisterd door trompetgeschal.
 14. De intronisatie is een ceremonieel gebeuren waar één kandidaat-ridder centraal staat. In een uitzonderlijk geval kan de Hoge Raad hier van afwijken. De beslissing van de Hoge Raad hieromtrent is bindend.
 15. Het aantal intronisaties wordt, per vereniging, beperkt tot één per jaar.

 

Onderhavige Ordonnantiën treden in werking de dag van hun goedkeuring en bekrachtiging door het Algemeen Kapittel.

 

GOEDGEKEURD DOOR DE HOGE RAAD EN BEKRACHTIGD DOOR HET ALGEMEEN KAPITTEL VAN 31 JANUARI 2015.

 

De Grootmeester - De Griffier

Julien De Doncker - Roeland Vranken

Een kopie van de geldende Ordonnantiën wordt telkens door de Griffier aan de kandidaat-ridder overhandigd

na de officiële Intronisatie en Eedaflegging. De vroegere versies kunnen via onderstaande links worden geraadpleegd.

 

29 januari 201128 januari 201217 mei 2014


Officiële website van de Orde van het Gulden Masker

BE45 3100 7360 3989 - BBRUBEBB

Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk - 0475 361 333

mail - web - webmaster - privacy

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Ongi Etorri


ORDE VAN HET GULDEN MASKER

CONTACTADRES

Adres: Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk

Email: willysegers1745@gmail.com

Mobiel: 0475 361 333

KOMENDE ACTIVITEIT


Pjeirefretterswandeling - 18 augustus 2019 - Vilvoorde

Hoge Raad - 30 september 2019 - Strombeek-Bever

De ezels van Breughel - 5 oktober 2019 - Dilbeek