reglement

Orde van het Gulden Masker

Onze Orde

Reglement van Inwendige Orde

 1. Toekenningsvoorwaarden voor het Ridderschap in de Orde van het Gulden Masker
 1. Kunnen in aanmerking komen voor de bevordering tot RIDDER IN DE ORDE VAN HET GULDEN MASKER:
 1. spelers en speelsters
 2. bestuursleden van toneelverenigingen
 3. regisseurs (amateur)
 4. toneelauteurs, toneeldeskundigen, toneelbevorderaars en toneeltechnici, die gedurende een door de Hoge Raad voldoende lang geachte periode verdienstelijk werk hebben geleverd inzake amateurtoneel, derwijze dat hun prestaties als BUITENGEWOON mogen bestempeld worden en bovendien verder bereid zijn te ijveren in soortgelijke voorwaarden.
 5. De minimumleeftijd van de kandidaten bedraagt 40 jaar.
 6. Als enig vast criterium zal het begrip "buitengewone diensten" in acht genomen worden, deze diensten van al de kandidaten zullen op strenge en bezadigde wijze beoordeeld worden, derwijze dat het Ridderschapslechts in buitengewone gevallen toegekend wordt.
 7. De kandidaat-ridder zal door zijn handtekening in het Gulden Boek bevestigen dat hij van de in voege zijnde Ordonnantiën kennis genomen heeft.
 8. Inwijdingsceremonie
 1. De intronisatie tot Ridder dient liefst georganiseerd te worden in het gemeentehuis of in een officieel lokaal.
 2. De inwijding geschiedt nooit bij gelegenheid van een toneelvoorstelling.
 3. De kandidaat-ridder doet zijn intrede in de zaal voorafgegaan door de Ceremoniemeester, de aanwezige Ridders, de leden van de Hoge Raad en zo mogelijk onder bazuingeschal.
 4. Kledij:
 1. rode toga en baret: de Grootmeester of degene die hem vervangt
 2. zwarte toga: de Griffier en de Penningmeester Gulden Boek drager of degenen die hen vervangen
 3. blauwe toga: alle andere leden van de Hoge Raad
 4. grijze mantel: alle aanwezige Ridders, betrokken bij de inwijdingsplechtigheid
 5. iedereen draagt onder de toga een wit hemd of blouse, donkere broek of rok en bijhorend schoeisel
 6. alle Ridders zijn drager van het Halssnoer
 7. de leden van de Hoge Raad worden verzocht drager te zijn van de Nationale Orden waarvan zij titularis zijn
 8. de nieuwe kandidaat-ridder is gekleed in zwarte broek (of zwarte rok), wit hemd (of witte bloes) en bijpassende schoenen (liefst zwarte). Hij/zij draagt bij zijn eigen intronisatie een schouderband van de Orde
 9. De Ceremoniemeester duidt de plaatsen aan, plaatst de kandidaat-ridder aan de rechterkant van de Grootmeester of degene die hem vervangt en opent de plechtigheid met een passende mededeling tot het publiek.
 10. De Griffier geeft lezing van het curriculum vitae van de kandidaat-ridder als toneelamateur en waarvoor hij of zij door het Algemeen Kapittel als Ridder werd aangenomen.
 11. Vooraleer over te gaan tot het slaan van de nieuwe Ridder, houdt de Grootmeester of degene die hem vervangt een korte toespraakwaarin hij de verdiensten van de kandidaat-ridder, die het Ridderschap wettigen, doet uitschijnen.
 12. Met het zwaard, dat de Zwaarddrager hem aanbiedt, slaat hij eerst op de rechterschouder van de nieuwe Ridder, dan op de linker- en daarna nogmaals op de rechterschouder, terwijl hij de volgende inwijdingsformule uitspreekt: DE ORDE NEEMT U ALS WAARDIG GENOOT OP EN TEN TEKEN DAARVAN BIEDT ZE U HET HALSSNOER AAN VAN HET RIDDERSCHAP VAN HET GULDEN MASKER. MOGE U HET LANG DRAGEN TOT EER VAN DE ORDE EN TOT MEERDERE GLORIE VAN HET AMATEURTONEEL.
 13. Tot teken van zijn waardigheid hangt hij hem het snoer om de hals en geeft de accolade.
 14. Het juweel van het halssnoer, onder de vorm van een schild van de voromalige Provincie Brabant met in het midden een goudgeel masker zal op de achterkant volgende gravure dragen: ORDE VAN HET GULDEN MASKER (naam) RIDDER (datum beslissing Algemeen Kapittel).
 15. Eed van trouw
 1. Het GULDEN BOEK wordt gehouden door de Penningmeester. Hier zweert de kandidaat-ridder met opgestoken wijs- en middenvinger van de rechterhand, de linkerhand platliggend op het GULDEN BOEK, met de volgende formule hem voorgezegd door de Grootkanselier of door een lid van de Hoge Raad: IK ZWEER MIJ VERDER TE ZULLEN INSPANNEN OM HET TONEEL, MIJN MOEDERTAAL EN DE ORDE EER AAN TE DOEN en ondertekent het Gulden Boek.
 2. Het is wel te verstaan dat de intronisatie uiteraard een autonome ceremonie is. Eventueel mogen de plaatselijke autoriteiten de nieuwe Ridder huldigen, evenals de voorzitter van zijn vereniging. Na de rede van de voorzitter spreekt de nieuwe Ridder een dankwoord uit. Na deze eventuele toespraak gaan de Ridders hun nieuwe ordegnoot gelukwensen.
 3. Hier eindigt het inwijdingsritueel. De Ceremoniemeester leidt het geregeld heengaan van de Hoge Raad emt de Ridders dat gebeurt onder bazuingeschal.
 4. Na het vertrek van de Hoge Raad en de Ridders kunnen de vereniging en de vrienden de nieuwe Ridder verder huldigen.
 5. Toewijzing van 2de trofee
 1. Deze trofee wordt toegekend als aandenken bij vieringen van leden Ordegnoten of aan verenigingen onder de hierna volgende voorwaarden:
 1. aan de Ordegenoten
 1. na 25 dienstjaren in onze Orde
 2. zij wordt niet met terugwerkende kracht uitgereikt
 3. zij wordt overhandigd op de Plenaire Vergadering van het jaar na dat hij/zij de 25 dienstjaren heeft bereikt
 4. zij wordt enkel uitgereikt bij aanwezigheid van de betrokkene
 5. aan een vereniging, met of zonder (kandidaat-)ridder
 1. bij een officiële viering van 25 jaar (of meervoud) bestaan van de vereniging op voorwaarde dat de Orde op deze viering wordt uitgenodigd
 2. de trofee wordt niet met terugwerkende kracht uitgereikt
 3. de trofee wordt slechts eenmalig uitgereikt

 

GOEDGEKEURD DOOR DE HOGE RAAD EN BEKRACHTIGD DOOR HET ALGEMEEN KAPITTEL VAN 31 JANUARI 2015.

 

De Grootmeester - De Griffier

Julien De Doncker - Roeland Vranken

Een kopie van het geldend Reglement wordt telkens door de Griffier aan de kandidaat-ridder overhandigd

na de officiële Intronisatie en Eedaflegging. De vroegere versies kunnen via onderstaande links worden geraadpleegd.

 

29 januari 201128 januari 201217 mei 2014


Officiële website van de Orde van het Gulden Masker

BE45 3100 7360 3989 - BBRUBEBB

Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk - 0475 361 333

mail - web - webmaster - privacy

© Copyright. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Ongi Etorri


ORDE VAN HET GULDEN MASKER

CONTACTADRES

Adres: Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk

Email: willysegers1745@gmail.com

Mobiel: 0475 361 333

KOMENDE ACTIVITEIT


Pjeirefretterswandeling - 18 augustus 2019 - Vilvoorde

Hoge Raad - 30 september 2019 - Strombeek-Bever

De ezels van Breughel - 5 oktober 2019 - Dilbeek